ยาแผนโบราณ

ยาที่มุ่งหมายสําหรับใช้ใน การประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ หรือการบําบัดโรคสัตว์ ซึ่งอยู่ในตําราแผน โบราณที่รัฐมนตรีประกาศ หรือยาที่รัฐมนตรีประกาศเป็นยาแผนโบราณหรือ ยาที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนตํารับยา เป็นแผนโบราณ

ยาแผนปัจจุบัน

ยาที่มุ่งหมายสําหรับใช้ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม การประกอบโรค ศิลปะแผนปัจจุบัน หรือการบําบัดโรคสัตว์

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้รับประทานนอกเหนือจากการรับประทานอาหารตามปกติ โดยจะมีส่วนประกอบของสารอาหาร และอาจมีส่วนประกอบอื่น ๆ เช่น เอนไซม์ หรือใยอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นไม่เหมือนกับยา (Drugs) จึงไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สําหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการดูแลสุขภาพ ไม่ใช่ผู้ป่วย

อุปกรณ์การแพทย์

เครื่องมือหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้สําหรับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม การประกอบวิชาชีพพยาบาล และการผดุงครรภ์ หมายถึงการประกอบศิลปะหรือการบําบัดโรคสัตว์ด้วย โดยคําว่า “เครื่องมือแพทย์” หรือ “เครื่องมือทางการแพทย์” นั้น ยังรวมไปถึงส่วน ควบ อุปกรณ์ เครื่องใช้ และชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่ต่อหรือใช้ งานร่วมกันด้วย

เวชสำอาง

เป็นผลิตภัณฑ์ที่รวมเอาคุณสมบัติของ เครื่องสําอาง หรือยาไว้ด้วยกัน ผลิตภัณฑ์ที่ต้องไม่มีส่วนผสม (เช่น กลิ่น สี สารปรุงแต่ง สารที่ทําให้คงสภาพ ตัวทําละลาย เป็นต้น) ที่เป็น สารสังเคราะห์ รวมทั้งยังต้องไม่มีการฉายรังสี ไม่มีการใช้วัตถุดิบที่ปนเปื้อนหรือตัดแต่งพันธุกรรม และไม่ใช้สัตว์ทดลอง เช่น ยาสีฟัน ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ปรับเปลี่ยนสีผิว แก้คัน แก้แพ้

เบ็ดเตล็ด

สินค้าอื่น ๆ เช่น หน้ากากอนามัย

บริการของ เพ็ชรรัตน์เภสัช

ตอบสนองทุกความต้องการในราคาที่ถูกใจ

พื้นที่สื่อโฆษณา

พื้นที่ตั้งบูธ

พื้นที่ชั้นวางสินค้า

พื้นที่ว่างให้เช่า
ดำเนินกิจการอื่นๆ